Datarådets ställningstagande: Databehandling

Hög tillit till databehandling är en förutsättning för att maximera digitaliseringens möjligheter.

Modern databehandling och informationsdelning skapar stora nyttor i form av effektiva och anpassningsbara tjänster som gynnar både individen och samhället, men kan även göra individer och organisationer mer utsatta ur ett integritets- och säkerhetsperspektiv.

En viktig förutsättning för att uppnå såväl Sveriges som EUs politiska digitaliseringsmål är att det i samhället finns en hög grad av tillit till databehandling. För att uppnå hög tillit behöver möjligheter till effektivitet och nyttoskapande vägas mot säker behandling av data. Då tillitsfrågan är central behöver frågan brytas ner i flera delar för att kunna bottna:

  • Tillit till samhället – att staten inte missbrukar sin tillgång till information och rätt att behandla information, t.ex. genom ändamålsglidning eller bristande ansvarsutkrävande vid databehandling inom offentlig sektor.
  • Tillit till tekniken – att tekniken är ”neutral” och ger alla samma möjligheter, samt är så pass säker att den enskilde inte drabbas av skador till följd av fel, missbruk eller bristande tillgänglighet.
  • Tillit till marknadsaktörer – att de aktivt verkar för att skapa förtroende för tjänsterna och inte missbrukar sin ställning på marknaden.
  • Säker identitetshantering – att det finns trovärdiga och väl fungerande metoder för att kunna identifiera och verifiera uppgiven identitet för den vanlige användaren.

TechSverige arbetar genom Datarådet för att: framtidssäkra regler, vägledningar och uppförandekoder.

Tillit till databehandling grundläggs genom att alla berörda aktörer förstår och tar ansvar för sin roll och sina skyldigheter och samtidigt respekterar andras rättigheter.

  • Lagstiftarens ansvar: Att värna rikets säkerhet samt grundläggande mänskliga rättigheter såsom informationsfrihet och integritetsskydd i proportionell avvägning mot digitaliseringens nyttopotential.
  • Tillsynsmyndighetens ansvar: Att [1] ta fram tydliga, lättförståeliga och verksamhets­anpassade standarder och vägledningar samt [2] bedriva aktiv och uppsökande informationsverksamhet mot allmänheten, är viktigt för att stärka samhället samt möjliggöra för marknadsaktörer att själva utforma effektiva och verksamhets­anpassade lösningar.
  • Marknadsaktörers och myndigheters ansvar: Att bidra till och förbinda sig till av bransch­organisation eller motsvarande upprättade uppförandekoder och dataskyddsprinciper.
  • Individens ansvar: Att hålla sig informerad om hur ens egna uppgifter används samt värna sin egen person genom ett ansvarsfullt beteende i digitala miljöer. Användar- och konsumentföreträdare har här ett viktigt informations- och utbildningsuppdrag.

Ladda ner ställningstagandet som PDF

Om Datarådet

Datarådet är ett medlemsråd med fokus på data- och innehållsrelaterade frågor såsom upphovsrätt, öppna data, dataskydd, informations­säkerhet, mellanhandsansvar och datadriven innovation. TechSveriges rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.