Datarådets ställningstagande: Budbärarneutralitet

Budbärarneutralitet är en förutsättning för att upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter.

Ett öppet demokratiskt samhälle förutsätter bland annat att den enskildes informations- och
yttrandefrihet samt rätt till privatliv garanteras. Ett fritt och öppet internet är i det sammanhanget av centralt samhällsintresse då det ger den enskilde möjlighet att fritt utbyta åsikter och idéer samt ta del av de tjänster och värden som digitaliseringen tillgängliggör. Inskränkningar av den möjligheten, särskilt på grund av särintressens behov, bör vara förbehållet extraordinära situationer och sammanhang. Vid reglering av exempelvis access- och plattformstjänster bör en ytterst noggrann proportionalitetsavvägning med stor hänsyn till individens rättigheter föregå eventuella lagförslag.

TechSverige arbetar genom Datarådet för: Tydliga och rättssäkra regler där lagstiftare och domstolar, inte privata aktörer, beslutar om eventuella inskränkningar av mänskliga rättigheter i den digitala miljön.

  • För att stötta ett fritt och öppet internet och motverka oönskade skadliga effekter av särreglering bör lagstiftaren verka för harmonisering mellan olika rättsområden och jurisdiktioner.
  • Ett fritt och öppet internet är ett centralt samhällsintresse – inskränkningar i information- och yttrandefrihet i den digitala miljön ska därför vara förbehållet extraordinära situationer och sammanhang.

Ladda ner ställningstagandet som PDF

Om Datarådet

Datarådet är ett medlemsråd med fokus på data- och innehållsrelaterade frågor såsom upphovsrätt, öppna data, dataskydd, informations­säkerhet, mellanhandsansvar och datadriven innovation. TechSveriges rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.