Social hållbarhet

Ladda ner rapport som PDF

 

Ett socialt hållbart samhälle är

ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Social hållbarhet sätter människan i fokus och handlar om våra mänskliga rättigheter, exempelvis frågor om diskriminering,
arbetsmiljö och arbetsvillkor, jämställdhet, mångfald och inkludering. Tech­branschen har länge arbetat för att öka den sociala hållbarheten i branschen och driver eller ingår i flera initiativ kopplat till kompetensförsörjning,
mångfald, jämställdhet och arbetsmiljöfrågor. Det är av
fundamental betydelse att branschen lockar till sig de bästa talangerna oberoende av deras kön, ålder och
etnicitet. TechSverige vill i egenskap av bransch- och arbetsgivar­organisation bidra till en positiv samhälls­utveckling
genom att vara ett föredöme i den egna
organisation samtidigt som vi stöttar och uppmuntrar våra medlemmar att aktivt arbeta för ökad social hållbarhet
i hela branschen.

Ladda ner rapport som PDF

 

 

Utmaning – inkludering och integritet

Digitala tjänster blir en allt viktigare del av vår vardag. I Sverige använder nio av tio olika digitala samhällstjänster för pension, sjukvård, kollektivtrafik och annat. Den digitala omvandlingen förenklar vardagen för många men innebär en särskild utmaning för människor och företag som av olika skäl inte följer med i den snabba tekniska utvecklingen.

De som står utanför är framför allt de äldsta, varav många har ett stort behov av hjälp med de digitala tjänsterna. Det är därför viktigt att digitaliseringen genomsyras av ett demokratiskt synsätt och inkluderar ett konsekvensperspektiv ur individens synvinkel för att vara socialt hållbar. Inkludering och mångfald är en helt central komponent för att tech­branschen ska fortsätta kunna vara konkurrenskraftig och bidra till en positiv samhälls­utveckling. Det är nödvändigt för att branschen ska vara attraktiv för så många som möjligt och för att kompetensen som behövs ska kunna säkras.

Arbetet med inkludering handlar både om inkludering inom – och in till – branschen, men även om att skapa inkludering i samhället i stort.

En utmaning för branschen är att andelen kvinnor fortfarande är låg jämfört med andra branscher, drygt 30 procent. Andelen ökar successivt, även om det går sakta, och branschen arbetar genom olika initiativ för att öka jämställdheten.

En ökad inkludering omfattar även att fler utrikesfödda behöver söka sig till branschen. År 2024 väntas det saknas 70 000 personer i branschen och bristen på kompetens finns inom flera områden, däribland system­utveckling, AI, it-säkerhet, användbarhetsdesign, spel­utveckling och 5G-teknik.

Kompetensbristen slår även mot branschens möjligheter att bidra till en grön och hållbar samhälls­utveckling med hjälp av digitaliseringens möjligheter. En viktig insats för att öka tillgången på kompetens nationellt är att digitalisering på olika sätt ska finnas med i hela utbildningsväsendet och på samtliga utbildningsnivåer, men även att regelverken för arbetskrafts­invandring möjliggör enkel rekrytering av internationella talanger.

Att värna digital integritet, rätten till privatliv och hur personuppgifter används på nätet, är fundamentalt för social hållbarhet i tech­branschen och i hela samhället. Enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2021 känner hälften av internetanvändarna stor oro för att utländska myndigheter samlar in data om dem och fyra av tio internetanvändare känner stor oro för att stor­företag gör det. Även i människors möte med det offentliga finns oro kopplat till integritet, fyra av tio uppger att de känner stor oro för att få sina digitala vårdjournaler lästa av obehörig.

Branschens arbete för ökad inkludering och integritet

Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga och förutsättningar. En viktig åtgärd för ökad inkludering är arbetet med att se till att fler får tillgång till bättre och snabbare internetuppkoppling, särskilt de som bor och arbetar på landsbygden. Branschen arbetar tillsammans myndigheter, organisationer och företag inom Bredbandsforum för att undanröja hinder så att fler får tillgång till bättre uppkoppling och därmed bättre möjlighet att delta i ett alltmer digitaliserat samhälle.

Branschen arbetar aktivt med att se till att de som står längst bort från den digitala gemenskapen inkluderas, till exempel genom initiativ där unga hjälper äldre att förbättra sina digitala färdigheter.

 

Det finns även pågående initiativ för att öka intresset för tech­branschen och kunskapen inom bland annat programmering genom innovationshuset Changers Hub, och deras programmerings­utbildning Changers Tech. Initiativen ger personer i grupper som tidigare varit längre ifrån en karriär inom tech, bland annat människor i utanförskapsområden, möjligheten att lära sig programmering och utveckling.

Att få fler att öka kunskapen och få intresse för tech är avgörande för att säkra kompetensförsörjningen samtidigt som det ökar mångfalden i tech­branschen.

Tech­branschen arbetar även aktivt för att regler och lagstiftning ska skydda individer och företag samtidigt som innovationskraften i branschen främjas. Avsikten är att verka för att säkerställa hög tillit till databehandling genom att framtidssäkra regler samt etablera vägledningar och uppförandekoder för företagen i branschen.

 

Utmaning – Informations­säkerhet

I tech­branschen är god informations- och cyber­säkerhet en förutsättning för att maximera möjligheterna med digitaliseringen och för att skapa förtroende för den digitala utvecklingen i samhället, hos företag och individer. Olika typer av hot och sårbarheter behöver hanteras för att värna verksamhets- och affärsnytta, personlig integritet, tillit och trygghet. Informations­säkerhet handlar om att säkerställa konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet för data som tillhör individer och företag.

Cyber­säkerhet handlar om att skydda hård- och mjukvara såsom nätverk, enheter, program, system, data och servrar från intrång och attacker.

Data är tillsammans med statistik och forskning viktiga nycklar för att utveckla bättre och mer hållbara samhällstjänster. Tillgång till mer och bättre data över exempelvis trafik, väder, energi och hälsovård gör att vi enklare kan bygga större kunskap, vilket har bidragit till en kraftig ökning av nya tjänstemodeller och affärs-
modeller. När innovationen blir datadriven ökar också behovet av informations­säkerhet kraftigt.

Många svenska små och medelstora företag har i dag låg säkerhetsmognad och brist på investeringsvilja inom säkerhetsområdet kan utgöra en allvarlig risk. En fullbordad cyberattack kan kosta tiotals miljoner kronor. Ofta står skadan inte i proportion till antalet
anställda eller företagens omsättning utan de mindre företagen tenderar att drabbas upp till tio gånger hårdare än stor­företag.

Det är nödvändigt att Sveriges brottsbekämpande myndigheter säkerställer ett effektivt arbete för att förebygga it-brottslighet och för att kunna lagföra dem som begår brott.

Branschens arbete med att stärka informations­säkerheten

För att stärka informations- och cyber­säkerheten behövs ökad medvetenhet brett i samhället och en tydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer. Det finns ingen snabb eller enkel lösning och ingen aktör kan lösa hela frågan själv.

Tech­branschen verkar för att öka det generella medvetandet om säkerhetsfrågor och cyber­säkerhet, erbjuda forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt inrättandet av regler och standarder för hur företag bör agera i frågorna

 

Många företag i branschen märker en ökad efterfrågan på olika digitala säkerhetslösningar. Samtidigt som digitaliseringen skapar möjligheter för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, innebär den också stora risker, inte minst för kunskapsintensiva företag. Sammanfattningsvis kan sägas att informations- och cyber­säkerhet är en prioriterad fråga i branschen. Att de digitala produkter och tjänster som branschen bidrar med har säkerhetsfunktioner och kontinuerligt anpassas för att möta den konstant föränderliga risk- och hotbilden är en självklar del i det löpande arbetet.