Hoppa till innehåll

Avfall och spårbarhet – nytt projekt 

I dagens samhälle behöver vi förbättra hanteringen av avfall för att främja en cirkulär ekonomi och säkerställa skydd av människors hälsa och miljön. En viktig del av detta är att skapa spårbarhet och öka tillförlitligheten längs hela värdekedjan, ända från råvaruindustrin till avfallssektorn – och tillbaka igen. Nu planeras för ett aktörsöverskridande projekt som ska utforska metoder och lösningar för att gynna den cirkulära ekonomin genom att öka transparensen i de nationella avfallsflödena och motverka brottslighet i avfallsbranschen.

Tillgången på data kring avfall och avfallshantering är bristfällig och det finns ett stort behov av spårbarhet och informationsdelning i långa värdekedjor som ett led i möjliggörandet av en mer resurseffektiv ekonomi med cirkulära material- och produktströmmar. Denna utmaning kräver samarbete mellan aktörer. Med gemensamma krafter ökar möjligheterna att också säkerställa att kommande digitala produktpass kopplas samman med avfallsinformation. 

Digitala produktpass är inom en snar framtid ett krav för alla produkter på den europeiska marknaden, avfallssektorn som en del av den cirkulära värdekedjan kommer att behöva ta ställning till hur kraven på spårbarhet kommer att påverka branschen. Digitalisering är en förutsättning för effektiv spårbarhet och aktörerna har allt att vinna på att vara med och utveckla branschförankrade lösningar.  

Aktörskonstellation

Upprinnelsen till projektet är en diskussion mellan Naturvårdsverket och parter från projektet Trust4Value, spårbarhet för hållbara värdekedjor, som finansieras via Vinnova. Naturvårdsverket är samordnande i det nationella uppdrag om myndighetsöverskridande arbete mot avfallsbrottslighet som regeringen gett ett flertal myndigheter.

Men för att kunna adressera projektets utmaningar behövs ett brett konsortium och vi välkomnar därför aktörer inom systemutveckling och dataanalys, men också inom byggmaterialbranschen, bergmaterialbranschen, återvinningsbranschen, gruvsektorn, kemi/raffinaderi och byggbranschen m fl.

I projektet planeras för en rad aktiviteter, såsom

  • Utveckla metoder och verktyg (exempelvis AI-modeller) som kan bidra till spårbarhets- samt analyslösningar som kan fungera i praktiken för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter.
  • Tydliggöra de nationella material/avfallsflödena genom visualisering av de insamlade datamängderna.
  • Etablera en bred samverkan mellan centrala aktörer såsom nationella myndigheter, tillsynsmyndigheter samt branschen.

Bakom initiativet står Naturvårdsverket tillsammans med RISE och det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT & Automation.  

För mer information, kontakta Kenneth Pettersson, Naturvårdsverket eller Anne Faxér, RISE.