Hoppa till innehåll
Annika Agelii Genlott, Fil.dr. med fokus på AI, digitalisering och EU-frågor kopplat till utbildning, SKR, och Ana Andric, näringspolitisk expert, TechSverige.

TechSverige och SKR: Nödvändigt med nationell strategi för skolans digitalisering

Motsatt mot vad man kan tro så sjunker den digitala kompetensen bland unga i Sverige. För att vända utvecklingen krävs nationella ansträngningar där skolan spelar en central roll. Exempelvis behövs en nationell strategi för skolans digitalisering. 

Utan en enhetlig strategi riskerar utbildningen att bli olikvärdig. TechSverige och SKR ser därför ett trängande behov av en ny nationell strategi för digitalisering i skolan.

Digital kompetens sjunker i skolåldern

Den svenska befolkningens grundläggande digitala färdigheter är relativt goda men det finns flera brister och trender som pekar åt fel håll. Enligt DIGG (2022) har Sverige, i kontrast till EU-genomsnittet och många andra ledande technationer, inte sett någon ökning i befolkningens grundläggande digitala färdigheter sedan 2021. 

Dessutom visar Eurostats senaste mätningar (2023) att digitala färdigheter, särskilt bland den yngre delen av befolkningen (16–24 år), sjunkit avsevärt i Sverige. Mellan 2021 och 2023 minskade denna kompetens med nästan 9 procent. År 2023 hade endast 67 procent av ungdomarna mellan 16–24 år grundläggande digital kompetens i Sverige. Det är under EU-genomsnittet och betydligt lägre än i jämförbara länder som Finland och Nederländerna, där över 90 procent av ungdomarna besitter dessa färdigheter. 

Det här en negativ trend som riskerar att få stora och allvarliga konsekvenser på sikt. För det första ökar risken för att stora grupper i samhället hamnar i ett digitalt utanförskap, vilket innebär att de inte kan delta i det alltmer digitaliserade samhället och därmed riskerar att stängas ute från bland annat arbetsmarknaden.

För det andra riskerar utvecklingen på lång sikt att underminera Sveriges konkurrenskraft och position som en ledande och innovativ technation. Vi behöver vända trenden och säkerställa att våra ungdomar är väl rustade för att delta i framtidens samhälle och arbetsliv, inte minst med intåget av AI. Skolan har en avgörande roll i att förbereda och utrusta eleverna för detta.

Digitaliseringens roll i skolan 

Digitala verktyg i skolan ska fungera som en integrerad del av undervisningen. I den allmänna debatten blandas ofta den privata användningen av digitala verktyg och plattformar (tex sociala media) ihop med de aktiviteter som är en del av undervisningen, vilket leder till olyckliga missförstånd och polarisering om digitaliseringens verkliga fördelar och utmaningar.

Enligt en ny rapport från OECD (2024) har digitala lärverktyg som integreras i undervisningen en positiv inverkan på elevernas resultat (Källa: https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/English%20V3_WEB.pdf). När digitala verktyg används i undervisningen blir tekniken ett värdefullt stöd som kan förbättra elevernas prestationer. Detta bekräftas också av Skolverket, som i en ny rapport visar att 15-åringar som använder digitala verktyg för lärande i skolan några timmar per dag har högre resultat i PISA 2022 (Källa: Ingen entydig relation mellan digitala verktyg i skolan och PISA-resultat – Skolverket)

Trots de tydliga fördelarna med digitalisering i skolan finns det utmaningar såsom bristande kunskap om hur digitala enheter och verktyg kan användas effektivt och problem när de inte fungerar eller används ogenomtänkt. Samma OECD-rapport visar nämligen också att användningen av sociala medier via mobiltelefoner och annan teknisk utrustning är en bidragande orsak till vikande PISA-resultat. 

Vikten av en ny nationell strategi för skolans digitalisering 

För att maximera fördelarna med digitaliseringen i skolan behöver vi integrera digitalt lärande och digital teknik på ett sätt som stödjer och förbättrar elevernas resultat. En nationell strategi för skolans digitalisering skulle utgöra ett viktigt stöd för huvudmän, rektorer och lärare i undervisning samt vid implementering och användning av digitala verktyg i skolan. 

Med en nationell strategi kan vi utnyttja möjligheterna och undvika fallgroparna, öka likvärdigheten och ge alla våra ungdomar de bästa förutsättningarna. Det är dags för regeringen att ta ansvar och säkerställa att alla elever ges möjlighet att utveckla den digitala kompetens som är nödvändig för att lyckas i skola, arbetsliv och samhälle. 

Ana Andric 
TechSverige

Annika Agelii Genlott
SKR