Hoppa till innehåll
Diagram: Produktionen inom information och kommunikation (58–63), kvartal ett 2021 till kvartal ett 2024. Källa: SCB, tjänsteproduktionsindex.  Förändring årstakt, fasta priser och kalenderkorrigerat, procent

Fortsatt dämpad tillväxt men förväntningarna på framtiden alltmer positiva 

Den 17 juni presenterade Almega sin andra tjänsteindikator för året, den visade att produktionen i den privata tjänstesektorn vände upp det första kvartalet i år och var 1,2 procent högre än för ett år sedan.

Enligt Almegas chefekonom Patrick Joyce är dock uppgången trevande. Sjunkande inflation och förväntningar om lägre räntor ger utrymme för hushållen att öka sin konsumtion vilket kommer att öka efterfrågan i de tjänstebranscher som säljer till hushåll under året. Samtidigt är byggandet svagt och industrins investeringar väntas falla något i år vilket håller tillbaka efterfrågan på vissa företagstjänster. 

Almegas tjänsteindikator förutspår att produktionen kommer att falla något i tjänstesektorn under det andra kvartalet i år. En långsamt ökande orderingång till tjänsteföretagen lägger grunden för en tydligare uppgång under det andra halvåret i år. Arbetsmarknaden fortsätter dock att vara svag och Almega bedömer att sysselsättningen i tjänstesektorn kommer att fortsätta minska kommande kvartal. 

Inom information och kommunikation föll produktionen under förra året. Efter årsskiftet har dock en återhämtning skett och det första kvartalet var produktionen 3,8 procent högre än samma kvartal 2023. Exporten av informations- och kommunikationstjänster utvecklades bra under början av 2023 men föll mot slutet av året. Det första kvartalet i år var exporten, i löpande priser, 5,2 procent lägre än samma kvartal 2023. Nedgången i exporten förklaras främst av ett kraftigt fall i exporten av telekommunikationstjänster men även exporten av datakonsulttjänster har minskat.  

Inom informations- och kommunikationsbranschen fortsätter jobben att bli färre. Det första kvartalet i år var antalet anställda 3 800 personer – eller 1,6 procent – färre än samma kvartal 2023. Nedgången beror främst på färre jobb inom olika medieverksamheter men även inom telekommunikationer, datakonsulter och informationstjänstföretag har antalet anställda minskat med 1 300 personer det senaste året. Det är branscher där jobben stadigt blivit fler under lång tid. 

Förväntningarna på framtiden är dock alltmer positiva. Det framgår i Svenskt Näringslivs Företagarpanel som brutits ner på techbranschen. Undersökningen som genomfördes under april och maj visar att en majoritet av företagen i techbranschen bedömer att försäljningsvolymen kommer att öka det närmaste året. Nettotalen för techbranschen är högre med en övervikt på 62 procentenheter av optimistiska företag som tror på en ökning i förhållande till 59 procentenheter under de första månaderna 2024.  

26 procent av företagen uppger att investeringar har ökat jämfört med för ett år sedan, 17 procent säger att de har minskat. På frågan om hur de tror att utvecklingen kommer att vara det kommande året är det fler som svarar att de tror på ökade investeringar. 34 procent av företagen ser en ökad investeringsvolym inom det kommande året, medan endast 10 procent ser en försämrad och 53 procent oförändrad.  

När det gäller antal anställda är det en övervikt på 53 procentenheter av företagen som säger att de ska öka antalet anställda under de kommande tolv månaderna. Det är även en relativt stor andel 35 procentenheter som tror att de kommer att ha oförändrat antal anställda.  

Svensk ekonomi är i en lågkonjunktur och antalet arbetslösa bedöms fortsätta öka i år för att sedan minska igen under 2025. Inflationen har fallit tillbaka tydligt och utsikterna för svensk ekonomi har ljusnat där tillväxten väntas gradvis öka. Vi är på väg in i en ny fas i ekonomin. 

Givet att återhämtning står för dörren och EU:s långsiktiga utmaningar handlar om produktivitet bör den ekonomiska politiken nu fokusera på att skapa goda förutsättningar för innovation, techföretagande och att bygga tillväxten starkare.  

Om tjänsteindikatorn 

Tjänsteindikatorn har tagits fram av Almega sedan 2001 för att ge en indikation om vart konjunkturen i den privata tjänstesektorn är på väg på kort sikt. Indikatorn ger information för att tidigt kunna förutspå vändpunkter i konjunkturen, både inom tjänstesektorn och i hela Sveriges ekonomi, eftersom den privata tjänstesektorn svarar för mer än hälften av Sveriges totala produktion, BNP. 

Den fullständiga rapporten återfinns här, Trevande Uppgång (almega.se) 

Om företagarpanelen  

Fyra gånger per år svarar cirka 5 000 medlemmar i Svenskt Näringslivs Företagarpanel på frågor som bland annat handlar om sysselsättning, försäljning och investeringar samt några aktuella näringslivsfrågor. Svaren på dessa frågor bryts ner på techbranschen där ca 300 medlemsföretag får svara på frågor.   

Läs mer och gå med i Företagarpanelen, https://www.svensktnaringsliv.se/foretagarpanelen/