Hoppa till innehåll

Nya regler riskerar bromsa tech­branschens kompetensförsörjning

Under torsdagen överlämnades utredningen om behovsprövad arbetskraftsinvandring till migrationsminister Maria Malmer Stenergard. TechSverige riktar kritik mot utredningens förslag som riskerar att bli både lönedrivande, leda till höjda arbetskraftskostnader och hämma techbranschens kompetensförsörjning.

I utredningen föreslås att regeringen inför ett lönegolv och arbetsmarknadsprövning. I praktiken innebär det att företag som vill rekrytera medborgare från tredjeland till ett visst yrke måste erbjuda en månadslön som är i nivå med medianlönen som idag motsvarar 34 200 kr. Detta gäller om yrket inte finns angivet på regeringens ”bristyrkeslista”. 

Förslaget med lönegolv och arbetsmarknadsprövning innebär en stor skillnad från dagens efterfrågebaserade system där kollektivavtalade löner utgör utgångspunkten.  

”Sverige har en framgångsrik arbetsmarknadsmodell där löner och villkor förhandlas mellan parterna på arbetsmarknaden och inte av staten. Förslaget med lönegolv riskerar att bli lönedrivande och leda till höjda arbetskraftskostnader”, säger Ana Andric, näringspolitisk expert på TechSverige. 
 
Nya regler – riskerar att påverka techbranschens kompetensförsörjning  
IT-expert tillhör den största yrkesgruppen bland de som beviljas arbetstillstånd i Sverige. Trots att de flesta uppfyller lönekravet på 34 200 kr, kan yrkesgrupper som supporttekniker och drifttekniker komma att påverkas av lönegolvet.  

Enligt utredningens förslag kan undantag från lönekravet göras om ett yrke finns angivet i regeringens ”bristyrkeslista”, Denna lista ska i huvudsak baseras på Arbetsförmedlingens prognoser som idag görs för cirka 180 yrken.   

Techbranschen, som är en relativt ung bransch, omfattar många nya yrkesroller och kompetenser. Det är vanligt att befattningsbenämningarna är på engelska och att de förändras snabbt. 

“Det är viktigt att vi inte hamnar i en situation där ansökningar avslås på grund av att det saknas prognoser över vissa yrken eller kompetenser”, säger Ana och tillägger: 

“Dialogen med bransch och arbetsgivare blir avgörande för att säkerställa att bristlistan speglar de faktiska kompetensbehoven”. 
 
Strategi för att attrahera techtalanger saknas  
Utredningen har även haft i uppdrag att analysera och ta ställning till åtgärder som främjar den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen. TechSverige anser inte att förslagen är tillräckliga.  

”Det krävs högre ambitioner och politiska ansträngningar för att locka hit de bästa av talanger. Regeringen bör likt Kanada anta en strategi för techtalanger, införa sexåriga arbetstillstånd samt införa ett tak för handläggningstider för arbetstillstånd inom tech på tio dagar”, säger Ana Andric.  

Internationella techtalanger viktiga för Sverige  
IT-expert tillhör den största yrkesgruppen bland de som beviljas arbetstillstånd i Sverige. Deras betydelse är inte bara stor för techbranschen utan är också viktig för hela samhället. 

Enligt Svenskt Näringsliv (2022) har IT-experter från tredjeland gett upphov till ungefär 16 miljarder kronor i förädlingsvärde, vilket motsvarar en dryg tredjedel av arbetskraftsinvandrares sammanlagda bidrag till BNP.  

För techbranschen är tillgången på internationella tech-talanger avgörande för att upprätthålla konkurrenskraften på den globala marknaden. Internationell rekrytering utgör en viktig källa för att möta kompetensbristen men också för att kunna vara konkurrenskraftiga globalt. För att Sverige ska fortsätta vara en ledande digital nation är det nödvändigt att fortsätta att välkomna arbetskraftsinvandring, särskilt inom techbranschen. 
 
Utredningen Nya regler för arbetskraftsinvandring, SOU 2024:15