Hoppa till innehåll

Ljusglimtar i höstbudgeten – trots en kylig svensk ekonomi

Den 20 september lämnades regeringens budgetproposition till riksdagen. Efter veckor av ständiga budgetnyheter var det välkommet att ta del av regeringens inriktning som helhet. För techbranschen fanns flera efterlängtade och välkomnade satsningar som TechSverige arbetat för, bland annat kopplat till kompetensförsörjning, inom konnektivitet och en digital infrastruktur för hälso- och sjukvården.

Samtidigt konstaterade regeringen att Sverige inte når de övergripande målen med den svenska digitaliseringspolitiken. Andra länder lyckas bättre med att använda digitaliseringens möjligheter trots att de har lägre digital kompetens och utbyggnad av bredband.

Regeringen avser att ta fram en digitaliseringsstrategi som ska utveckla politiken inom bland annat offentlig förvaltning och konnektivitet. Det är positivt att regeringen tydligt konstaterar problematiken att Sverige tappar i position i jämförelse med andra länder och påbörjar arbetet med en ny digitaliseringsstrategi.

– Att dra nytta av digitaliseringens möjligheter är centralt för vår konkurrenskraft, en effektiv samhällsservice och den gröna omställningen. Här behöver regeringen presentera konkreta åtgärder framöver, säger Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef på TechSverige.

Nästa steg tas även i förslaget från Tidöavtalet gällande den digitala infrastrukturen i hälso- och sjukvården och medel avsätts. Sveriges kanske största mjuka infrastrukturprojekt behöver resurser och nu är det viktigt att denna satsning gynnar näringslivets utveckling och blir innovationsfrämjande.

Inom kompetensområdet görs viktiga satsningar på exempelvis ingenjörsutbildningar inom högskolan och yrkeshögskolan.

–  Ett steg i rätt riktning för att möta kompetensbehoven inom techbranschen, säger Christina Ramm-Ericson.

TechSverige välkomnar regeringens initiativ att etablera ett forsknings- och innovationsprogram för att främja 6G-utveckling och ökad konnektivitet men anser inte att detta ska ske genom att kraftigt dra ner på finansieringen till Vinnova.

– Det är bekymmersamt att regeringen planerar att kraftigt minska Vinnovas budget i en tid då behovet av att öka investeringar i forskning och innovation i Sverige är stort för att vi ska kunna växla upp och konkurrera på den globala marknaden, säger Christina Ramm-Ericson.

Cyberattacker och cyberspionage utgör en växande säkerhetsutmaning för Sverige och kräver ökad kompetens inom informations- och cybersäkerhet. TechSverige välkomnar Cybercampus Sverige vid KTH som ska inrättas för att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet och utökade medel till MSB för att utveckla operativ cyberförmåga inom civilt försvar.

Statsministerns AI-kommission som bland annat nämndes i regeringsförklaringen med uppdrag att ge vägledning för att både ta tillvara på de stora möjligheterna men också hantera olika riskertycks inte vara omnämnd i budgeten. TechSverige hoppas att den kan bidra till en breddad syn på möjligheterna med AI och ser behovet av att fokusera på näringslivssamverkan och att konkreta åtgärder tas fram.

Budgeten innehöll ett förenklingspaket om 50 mnkr för att underlätta för företagen och TechSverige har här en tydlig förhoppning om att gällande lagstiftning som antas, såväl på EU-nivå som nationellt, ska bygga på principen ”Think small first”. Regeringen har även meddelat att tidsgränsen för den så kallade expertskatten kommer att utvidgas från dagens fem till sju år och att 3:12-utredningen får ett ytterligare uppdrag att se över reglerna om kvalificerade personaloptioner så att reglerna blir mer effektiva.

– Goda förutsättningar för företag att bygga kunskap och bedriva sin verksamhet är en förutsättning för svensk konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling, säger Christina Ramm-Ericson.

Finansministern pressades hårt på klimatområdet under pressträffen och hänvisade till den kommande klimatpolitiska handlingsplanen som ska presenteras i november. TechSverige hade gärna sett en tydligare koppling mellan digitalisering och en hållbar utveckling i budgeten menhoppas på tydligare åtgärder i handlingsplanen.

Sammanfattningsvis är det ytterligare en försiktig budget som regeringen presenterar där inflationsbekämpningen står högst upp på agendan. Givet en låg tillväxt och strukturella utmaningar såsom en åldrande befolkning och kompetensbrist skulle TechSverige önskat en mer offensiv finanspolitik som tar vara på digitaliseringens möjligheter. Fast att budgeten saknar ett helhetsgrepp om digitaliseringen finns det ett antal ljusglimtar och besked om inriktning. Detta behöver nu omvandlas i konkreta reformer och takten behöver öka. En mandatperiod går fort!


Ta del av TechSveriges längre kommentar till budgeten:
https://www.techsverige.se/2023/09/framsteg-och-utmaningar-i-en-kylig-svensk-ekonomi