Hoppa till innehåll

Fortsatt osäkert läge men positiv tillväxt och framtidssyn i tech­branschen 

På tisdagen presenterades Almegas konjunkturrapport, tjänsteindikatorn, där det framgår att tillväxten i tjänstesektorn helt stannat av under det första kvartalet och förväntas bli negativ under det andra kvartalet. Enligt Almegas chefsekonom Patrick Joyce är nedgången tydligast bland konsulter med anknytning till industri och byggsektorn samt inom handeln.

Inom techsektorn är däremot tillväxten åter positiv efter en kraftig inbromsning i slutet av förra året.

Inom information och kommunikation var produktionen det fjärde kvartalet 2022 bara 0,9 procent högre än samma kvartal 2021, vilket var den lägsta tillväxttakten i branschen sedan 2012. Det första kvartalet i år innebar dock ett rejält lyft. Produktionen var 9,9 procent högre än samma kvartal 2022, vilket var den högsta tillväxten i sektorn på fem kvartal (se diagrammet ovan baserat på SCB, nationalräkenskaper). Diagrammet visar årlig produktionstillväxt inom information och kommunikation (J58–J63) kvartal två 2019 till kvartal ett 2023 och procentuell förändring jämfört med samma kvartal året innan i fasta priser. 

Det kraftiga lyftet för sektorn förklaras främst av att tillväxten bland datakonsulter och programmeringstjänster steg från 2,5 procent i årstakt fjärde kvartalet förra året till 13,5 procent det första kvartalet i år. Dessa branscher står för nära 60 procent av sektorns produktion.

Även telekommunikationer har förbättrat sig jämfört med föregående kvartal. Produktionen föll visserligen med 2,7 procent i årstakt det första kvartalet i år men det var en förbättring jämfört med ett fall på 10,5 procent i årstakt föregående kvartal.  

En del av tillväxten förklaras av en stark export. Det första kvartalet i år var exporten av information och kommunikationstjänster tio procent högre i fasta priser än samma kvartal 2022.

Tillväxten bland datakonsulter och programmeringstjänster steg från 2,5 till 13,5 procent

Förväntningarna på framtiden är fortfarande optimistiska. Det framgår i Svenskt Näringslivs Företagarpanel som brutits ner på techbranschen. Undersökningen visar att en majoritet av företagen i techbranschen bedömer att försäljningsvolymen kommer att öka det närmaste året. Företagen bedömer också att de behöver öka sin personalstyrka under det kommande året.  

Företagens framtidsutsikter har ökat något i förhållande till den senaste mätningen som gjordes i januari 2023. Nettotalen, det vill säga andelen företag som tror på en ökning minus andelen som tror på en minskning av försäljningsvolymer, har ökat från en övervikt med 47 procentenheter i början av året till 52 procentenheter nu.  

Bristen på arbetskraft ser även ut att förbli fortsatt hög. Det är en övervikt på 46 procentenheter av företagen som säger att de ska öka antalet anställda under de kommande tolv månaderna, vilket är oförändrat jämfört med i januari. I förhållande till mätningen i november 2022 har dock övervikten minskat från 51 procentenheter. 

För svensk ekonomi ser vi att inflationen är på väg ner och även om lågkonjunkturen väntas pågå in i 2025 så bedömer flera prognosinstitut att fallet inte behöver bli lika stort som tidigare uppskattat. Den tidigare pessimismen bland företagen har också dämpats något vilket också är ett positivt tecken.  

Tjänsteindikatorn har tagits fram av Almega sedan 2001 för att ge en indikation om vart konjunkturen i den privata tjänstesektorn är på väg på kort sikt. Indikatorn ger information för att tidigt kunna förutspå vändpunkter i konjunkturen, både inom tjänstesektorn och i hela Sveriges ekonomi, eftersom den privata tjänstesektorn svarar för mer än hälften av Sveriges totala produktion, BNP. 

I Svenskt Näringslivs Företagarpanel svarar cirka 5 000 medlemmar fyra gånger om året på frågor som bland annat handlar om sysselsättning, försäljning och investeringar samt några aktuella näringslivsfrågor. Svaren på dessa frågor bryts ner på techbranschen där drygt 300 medlemsföretag har svarat på frågor.