Hoppa till innehåll
I oktober förra året fattade IT&Telekomföretagens styrelse beslut om en ny verksamhetsstrategi med sikte på år 2025. Verksamhetsstrategin inkluderar en ny vision: ”En världsledande techsektor får Sverige att nå sin fulla potential”, en beskrivning av förbundets uppdrag (mission) samt målbilder för förbundets utveckling de kommande fem åren (önskade positioner). Läs mer här.

Som ett led i arbetet med den nya verksamhetsstrategin, har frågan om förbundets namn lyfts. Namnfrågan är central i allt varumärkesbyggande. Att hitta en tydlig benämning som är relevant för verksamheten, ger rätt associationer och som också går att utvecklas med över tid, är en förutsättning för ett attraktivt varumärke. Det är också centralt för att kunna vara relevant för nuvarande medlemmar och för att kunna attrahera framtida medlemsföretag.

Vårt nuvarande namn har tjänat förbundet väl men givet hur branschen utvecklats de senaste åren och givet vår nya verksamhetsstrategi, så såg styrelsen behov av en revidering av namnet. Detta är också något som bekräftats av er medlemmar då vi ställt frågan kring hur ni ser på vårt nuvarande namn. Svaren är entydiga; det befintliga namnet – IT&Telekomföretagen – har visserligen kvaliteter som tydlighet och inarbetning, men det upplevs också som daterat.

Mot denna bakgrund fick förbundsdirektören, i december förra året, styrelsens uppdrag att starta ett så kallat namnprojekt med målet att lägga fram ett förslag till nytt förbundsnamn vid årsmötet den 6 maj 2021. Som stöd i processen har varumärkesbyrån Identity Works anlitats.

Det har varit en gedigen men resurseffektiv process som har präglats av bred dialog och förankring med medlemsföretag och andra nyckelaktörer. En process som slutligen landade i ett förslag till nytt förbundsnamn och som styrelsen enhälligt ställde sig bakom. Vi kan glädjande nog konstatera att årsmötet röstade för styrelsens föreslag till nytt namn. Det nya namnet är: TechSverige.

Namnbytet kommer formellt att ske enligt särskilt framtagen process, före 2021 års utgång och enligt ett så kostnadseffektivt och resurssmart sätt som möjligt. Mer information kommer efter sommaren.