Hoppa till innehåll
Åsa Zetterberg

Samtal om försörjnings­beredskap

Den 13 januari bjöd inrikesminister Mikael Damberg in ett antal branschorganisationer och några större företag till ett digitalt möte för att diskutera hur staten och näringslivet gemensamt kan bidra till att stärka den svenska försörjningsberedskapen. Vid mötet, där IT&Telekomföretagens förbundsdirektör Åsa Zetterberg deltog, diskuterades också erfarenheterna från den pågående coronakrisen.

– Jag framhöll vid mötet att våra medlemsföretag både tar och vill ta ett ansvar och pekade på att det nu under coronakrisen har visat att branschen har varit väl förberedd, haft framförhållning och på så vis kunnat minska sårbarheten i samhället, säger Åsa Zetterberg.

 Bakgrunden till mötet är den utredning som presenterades i december 2019 om näringslivets roll inom totalförsvaret (SOU 2019:51). I utredningen föreslogs bl.a. att det ska etableras nya former för samverkan mellan näringslivet och staten och försörjningstrygghetens strategiska betydelse betonades.

Regeringen har nu aviserat att det kommer tillsättas en utredning som ska fokusera på vad en nationellt samordnad försörjningsberedskap ska omfatta, hur den ska organiseras och finansieras. I inbjudan till mötet den 13 januari skrev ministern att han vill få deltagarnas medskick och inspel innan utredningen tillsätts. Det kommer också att inrättas ett tvärsektoriellt näringslivsråd med representanter från näringslivet och branschorganisationer. Mötet den 13 januari kan därför eventuellt ses som ett första steg i det arbetet.

– Det är viktigt att alla åtgärder som tas fram och beslutas om gör det med beaktande av att företagen verkar på en avreglerad och konkurrensutsatt marknad. Därför är det av yttersta vikt att åtgärderna inte snedvrider konkurrensen. Och det framförde jag vid mötet, fortsätter Åsa Zetterberg.

Vid mötet framhöll även flera av branschföreträdarna vikten av en tydlig målbild för området. Utan ett politiskt beslut om behovet och dess omfattning så är det omöjligt att beräkna vad som krävs och vad kostnaden blir. Enligt en rapport som PTS tog fram på uppdrag av regeringen i februari 2020 skiljer det flera miljarder kronor i kostnader beroende på vilken nivå av kommunikations- och posttjänster som ska upprätthållas.

Länk till PTS rapport: Underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret – dnr: 19-9180 | PTS

Brev till Mikael Damberg