Hoppa till innehåll
Tangentbord

Regeringen inrättar ett nationellt cyber­säkerhetscenter

Regeringen fattar i dag, torsdag den 10 december 2020, beslut om att ge Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i uppdrag att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. Syftet är att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

Sveriges säkerhet, konkurrenskraft och välstånd vilar i stor utsträckning på digitala grunder. Cyberhoten mot Sverige och svenska intressen är omfattande. Med teknikutveckling och digitalisering blir hoten och sårbarheterna fler vilket gör att säkerheten behöver stärkas.

Det nationella cybersäkerhetscentret ska bidra till att göra Sverige säkrare genom att höja den samlade förmågan att möta cyberhot och effektivt stödja både offentliga och privata aktörer. Detta ska bidra till att stärka säkerheten i samhället som helhet.

– Med inrättandet av cybersäkerhetscentret tas ett viktigt steg att förbättra vår samlade förmåga att skydda Sverige och svenska intressen och minska sårbarheter. Regeringen kommer att ha ett nära samarbete med berörda myndigheter om det fortsatta arbetet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Sammantaget beräknar regeringen en satsning på 440 miljoner kronor på cybersäkerhetscentret fram till och med 2025.

– Genom att sammanföra Sveriges spetskompetens på området ska det nationella cybersäkerhetscentret göra Sverige säkrare och stärka säkerheten för svenska intressen.Samhällsviktig verksamhet och känslig eller hemlig information ska vara skyddad från intrång, sabotage och läckor. Det är avgörande för att vi ska också ska kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Inom ramen för cybersäkerhetscentret ska myndigheterna:

  • Koordinera arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra it-incidenter.
  • Förmedla råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker.
  • Utgöra en nationell plattform för samverkan och informationsutbyte med privata och offentliga aktörer inom cybersäkerhetsområdet.

Myndigheternas samarbete inom ramen för cybersäkerhetscentret ska utvecklas stegvis 2021–2023 inom flera områden. Regeringen avser att under 2023 ta ställning till hur cybersäkerhetscentrets verksamhet fortsatt bör inriktas och bedrivas efter 2023.

Finansieringen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.