Hoppa till innehåll

IT&Telekom­företagen kritiska mot ny säkerhets­skyddslag

Den 1 april i år började den nya säkerhetsskyddslagen gälla. Den omfattar nu inte bara det offentliga utan också företag som är verksamma inom området. Framöver kommer mer detaljerade och hårdare bestämmelser införas i lagen genom omfattande kompletteringar.

Otydlig lagstiftning oroar

Vi i IT&Telekomföretagen ser med stor oro på den osäkerhet som den nya lagstiftningen medför gällande grundläggande rättigheter såsom egendomsskyddet, näringsfriheten och rätten till ersättning för åtgärder motiverade av samhällsintresset. Om företag verksamma på den svenska marknaden får större osäkerhet och högre kostnader jämfört med företag i konkurrentländer, kan det innebära att företag väljer att lägga sin verksamhet utanför Sverige. Med viten på upp till 10 miljoner för brott mot bestämmelserna är det något som påverkar landets konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning negativt.

Små företag kan drabbas

Det finns också problem med lagens utformning med binära effekter på företagen oavsett dess storlek. Omfattas företaget av lagen så ställs automatiskt krav på omfattande rutiner för hantering av hemlig information, skalskydd och säkerhetsklassning av personal. Här behöver en rimlighetsbedömning kunna göras med bättre möjligheter till undantag för till exempel små företag.

Rikets säkerhet ska bekostas av staten – inte av enskilda företag

Vi på IT&Telekomföretagen är inte emot att säkerhetsskyddslagstiftningen moderniseras och uppdateras men när det gäller att skydda allmänintresset, det vill säga Sveriges rikes säkerhet, ska kostnader för detta bekostas av offentliga medel och inte av vissa enskilda företag.

Mikael Eklund

Näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen

Regeringen – ny säkerhetsskyddslag