Telia – Datadrivna lösningar för hållbara samhällen

 

 

 

 


Bättre jordbruk med 5G

Genom att koppla upp saker inom jordbruket med 5G och analysera data med hjälp av AI kan vi använda planetens resurser mer effektivt och därmed minska den negativa miljöpåverkan.

Telia har tillsammans med företaget Ekobot testat 5G uppkoppling av en autonom robot för ogräsbekämpning, något som kan innebära både effektivisering och miljövinster, t.ex. genom minskat behov av bekämpningsmedel.
Robots go 5G: Telia and Ekobot in partnership for sustainable farming – Telia Company

Smartare stadsplanering med riktiga data 

Analys av stora mängder anonym användardata från mobilnäten skapar nya möjligheter till smart stadsplanering baserat på faktiska rörelsemönster. Uppkopplade soptunnor, brevlådor och parkeringsplatser gör att städer fungerar mer effektivt och att behovet av tunga fordon minskar, vilket i sin tur minskar växthusgasutsläppen. Mycket av denna dataanalys kan göras genom Telia Companys tjänst City Vitality Insights.

https://www.telia.se/foretag/bransch/kollektivtrafik/crowd-insights  

 

Digitalisering effektiviserar vården

Telia utvecklar ständigt lösningar för att kunna ta vården in i framtiden. Det är när tekniken används i vårdverksamheten för att lösa faktiska problem som digitaliseringen blir verklighet. Med hjälp av rätt teknik går det att krympa avståndet mellan patient och vårdgivare – och minska kostnader för sjukvård. Smarta lösningar som underlättar administrationen möjliggör mer tid för patienten, mindre stress och spring, tystare arbetsmiljö och effektiva vårdmöten.

https://www.telia.se/foretag/bransch/vard-och-halsa 

 


Bättre luft och färre olyckor med uppkopplade fordon

Lösningar för uppkopplade fordon har visat sig mycket effektiva för att optimera planering av rutter och driva beteendeförändringar mot mer bränsleeffektiv körning. Kollektivtrafikplanering i realtid och tillgång till cyklar och skotrar precis när man behöver dem möjliggör mer välfungerande och renare städer genom minskad trängsel. Bättre luftkvalitet och färre trafikolyckor är ytterligare fördelar.

https://www.telia.se/foretag/losningar/produkter-tjanster/telia-sense

 

Nordiskt vd-samarbete för en hållbar framtid 

Under 2018 initierades vd-samarbetet “Nordic CEOs for a Sustainable Future”. Gruppen består av några av de största nordiska företagen med över 100 miljarder Euro i omsättning och 250 000 anställda globalt. Företagen har enats om att utöka insatserna framför allt inom att bekämpa klimatförändringarna (mål 13) och mångfald och inkludering med fokus på kvinnligt ledarskap (mål 5). Åtgärderna omfattar samverkan och delat lärande inom gruppen (mål 17) kring åtgärder för att gemensamt sänka utsläppen samt stärka arbetet med mångfald och inkludering.

https://www.nordic-ceos.com/ 

https://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/news-articles/2019/nordic-ceos-island/ 

 

Uppkopplade kranar sparar vatten och minskar risk för bakterier 

Genom att koppla upp vattenkranar med sensorer kan man spara på vatten i offentliga miljöer. Sensorerna talar om ifall någon kran står och läcker eller om det läcker i ett helt vattensystem. Man kan också få realtidsdata kring vattentemperatur och förbrukning. Förutom att vatten är en av de viktigaste resurserna som vi har så sparar man också pengar. Det finns också möjlighet att ställa in en automatisk regelbunden spolning för att motverka att bakterier växer till i kranen. På så sätt kan man undvika spridning av sjukdomar.

https://www.telia.se/foretag/hallbar-automation

http://press.telia.se/pressreleases/telia-och-fm-mattsson-i-innovationsprojekt-kring-framtidens-vattenleveranser-2435428

 

Med bra digitala mötestjänster kan resandet minska 

Fjärrmötestjänster som konferens- och videosamtal kan bidra till att minska tjänsteresande och därmed även växthusgasutsläpp. Telia har sparat en kvarts miljon kronor per år på att flytta  resor till att mötas via digitala tjänster.

https://www.telia.se/privat/om/miljo 

 

Energieffektiva byggnader

Med hjälp av smarta sensorer möjliggör Telia betydande energibesparingar i byggnader tack vare systemautomatisering och fjärrstyrning av belysning och temperatur. Tack vare denna moderna tekniska infrastruktur får vi mer hållbara städer, med energibesparingar som i sin tur minskar växthusgasutsläppen. Lösningarna kan också hjälpa till att skapa beteendeförändringar genom en omedelbar återkoppling om användning av elektriska enheter etc. Därutöver skapas också en bättre och mer förutsägbar inomhusmiljö med ökad livskvalitet för boende och arbetande i fastigheterna.

https://www.telia.se/foretag/hallbar-automation

http://press.telia.se/pressreleases/telia-kopplar-upp-rikshem-foer-smartare-fastighetsfoervaltning-2955651 

 

Smart kollektivtrafik 

Med hjälp av anonymiserad mobil nätverksdata kan man analysera hur människor rör sig för att kollektivtrafiken bättre ska kunna anpassa sin busstrafik, skapa nya lösningar efter resenärernas behov och minska onödigt körande. Om man dessutom kopplar upp bussarna kan man starta igång varje buss på ett miljösmart sätt och skapa ökad trygghet för chaufför och resenärer.

https://www.telia.se/foretag/losningar/smart-kollektivtrafik?intcmp=foretag_iot_smart-kollektiv 

 

Mer Digital 

Mer än en miljon människor i Sverige idag saknar kunskapen, förmågan och tekniken för att ta del av den digitala världen. Därför erbjuder Telia ”Mer Digital” – en grundläggande IT-utbildning för att lösa det digitala utanförskapet. Vi vill att alla ska vara uppkopplade och inspireras av det digitala livets möjligheter. Med ”Mer Digital” stöttar vi kommuner att utbilda sina seniora invånare.

https://www.telia.se/foretag/bransch/kommun/mer-digital   

 

Gröna obligationer 

Som första nordiska telekombolag har Telia Company emitterat en grön hybridobligation om 500 MEUR. Likviden ska användas till att finansiera mer energieffektiva nät vilket möjliggörs genom ersättning av kopparbaserade nät med betydligt energieffektivare fiber i Sverige, samt till gröna digitala kundlösningar. Gröna digitala lösningar omfattar teknologier såsom sakernas internet (IoT, Internet of Things), 5G och molntjänster som hjälper kunderna att minska sin miljöpåverkan.

https://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/pressmeddelanden/2020/2/telia-company-emitterar-en-gron-hybridobligation-om-500-meur/ 

 

Minskning av egna koldioxid-utsläpp 

För att kraftfullt bemöta klimatförändringarna och den icke-hållbara användningen av naturresurser har Telia Company antagit ambitiösa miljömål som ska nås fram till år 2030.

Vi ska bli koldioxidneutrala genom hela vår värdekedja och inte orsaka något avfall.Vi har redan kommit en bra bit på väg i vår egen verksamhet, där vi i Sverige använder 100% förnybar el, märkt Bra Miljöval, och ersatt mycket av vårt resande med digitala möten. Alla nya förmånsbilar är el- eller hybridbilar. Vårt största kontor är BREEAM-certifierat (nivå Excellent) och energiförbrukningen minskade med 90% vid flytten dit.

https://www.telia.se/privat/om/miljo

 

Rapport beskriver vad som krävs för att nå klimatmålen 

En internationell grupp med experter, där Telia Company ingår, har publicerat en rapport med 36 lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser över hela världen med 50 procent på tio år. ”The Exponential Roadmap” släpptes inför FN:s klimatmöte i New York City i september 2019. I januari 2020 lanserades nästa del, ”The 1.5°C Business Playbook for climate action”, som tillhandahåller ett ramverk för alla typer av företag runt hur man kan arbeta för att minska sina klimatutsläpp.

http://www.exponentialbusiness.org/  

 

Internet skapar tillgång till information och lärande 

Telekommunikation och internet skapar oöverträffade möjligheter kopplat till yttrandefrihet, tillgång till information och lärande. Men det medför även risker och negativa effekter, som cyberattacker och spridning av olämpligt material, i värsta fall sådant som visar sexuella övergrepp på barn. Dessa risker måste hanteras proaktivt med full transparens. Telia arbetar aktivt utifrån en yttrandefrihets-policy och ger som exempel råd till föräldrar om hur de kan hjälpa sina barn att skydda sig på nätet.

https://www.telia.se/privat/om/ung-pa-natet  

https://www.teliacompany.com/sv/hallbarhet/ansvarsfulla-affarer/yttrandefrihet/ 

 

Anna Augustson
Anna Augustson.


Kontaktperson:

Anna Augustson
Hållbarhetschef, Telia Sverige

anna.augustson@teliacompany.com