Brev till statsråden Tomas Eneroth och Peter Eriksson med anhållan om möte angående Trafikverkets handläggningstider

IT&Telekomföretagen, IP-Only och Skanova anhåller i en gemensam skrivelse om ett möte med statsråden för att diskutera Trafikverkets handläggning av grävtillstånd.

Anhållan om möte med anledning av att Trafikverket hindrar digitaliseringen av Sverige

Trafikverkets långa handläggningstider för tillstånd att förlägga ledning i väg- och banområde har varit försvårande för bredbandsbyggande aktörer under flera år. Branschen har på olika sätt uppmärksammat myndigheten på problematiken och dess konsekvenser vid ett flertal tillfällen. Trots att Trafikverket upprepade gånger under de senaste åren utlovat åtgärder som ska förkorta handläggningstiderna är det ett faktum att dessa bara blir längre och längre.

Hösten 2016 blev situationen akut för bolag som hindras att bygga bredband till sina kunder i väntan på tillstånd från Trafikverket. Sedan dess har läget förvärrats ytterligare. Just nu ligger 3000 ärenden i kö och handläggningstiderna närmar sig 6 månader. Flera hundra ansökningar som lämnades in i juni i år väntar ännu på återkoppling. Trafikverket ger inget besked om när bredbandsbyggarna kan förvänta sig svar på sina tillståndsansökningar. De långa handläggningstiderna och bristen på transparens i processen orsakar onödiga kostnader för bredbandsbyggare, kunder får inte utlovade leveranser och förseningar av projekt förbrukar resurser för bredbandsutbyggnaden. Aktörer som fått statligt stöd för bredbandsutbyggnad riskerar att bli återbetalningsskyldiga då tillstånd inte handläggs i tid av Trafikverket.

Regeringens egen myndighet utgör idag paradoxalt nog den största flaskhalsen i den av regeringen efterfrågade bredbandsutbyggnaden.

I ett större perspektiv innebär den osäkerhet som följer på att utbyggnad inte kan ske att digitala infrastrukturinvesteringar som skulle kunna ha förlagts till Sverige istället förläggs till våra grannländer där utbyggnad kan ske smidigare.

För att få möjlighet att förklara de negativa konsekvenserna av Trafikverkets långa handläggningstider, inte minst för den av regeringen prioriterade bredbandsutbyggnaden och digitaliseringen av Sverige, samt framförallt för att få till stånd en lösning på problematiken, vill vi härmed be om ett möte med statsråden.

Vi står till förfogande när statsråden kan finna tid, men vill återigen, understryka allvaret och behovet av snabba insatser för att lösa situationen.

David Mothander, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
Henrik Ringmar, VD IP-Only
Ove Alm, VD Skanova