Fler behöver bry sig om delningsekonomin!

Tankesmedjan Digital Utmanings femte rådslag har under våren 2017 tagit sig an delningsekonomin och ställt sig frågan vad som kännetecknar den och vilka möjligheter och utmaningar som följer av att den utvecklas. Deltagarna i rådslaget har samlat sina slutsatser i dokumentet ”Fler behöver bry sig om delningsekonomin!” och vill uppmana fortsatt debatt om digitaliseringens effekter och relation till delningsekonomin.

Utvecklingen går snabbt men kunskapen är låg

Delningsekonomi är visserligen ett nytt begrepp, men är det ett nytt fenomen? En sak är säker. Delandet sker idag inom alla sektorer och drivkrafterna kan vara mycket olika. Delningsekonomi kan vara så mycket mer än AirBnB och Uber. Så mycket mer än affärer på nya plattformar.

I Sverige och internationellt har på senare tid en rad initiativ tagits och nya utredningar sjösatts och presenterats. Rådslagets medlemmar välkomnar det eftersom vi uppfattar att kunskapen kring delningsekonomi är mycket låg hos många. För att kunna göra medvetna val om vilken riktning som bör främjas är ett första steg på vägen att formulera angelägna frågor att samlas kring för fortsatt diskussion.

En central utgångspunkt för rådslagets samtal har varit att delandet visserligen alltid har funnits och tagit sig olika uttryck, men att den snabba digitaliseringen nu förändrar förutsättningarna för delande i samhället. Framför allt på grund av de digitala, ofta webb- eller appbaserade plattformarna inom delningsekonomin
kännetecknas av att de kan matcha utbud och efterfrågan av varor och tjänster på ett effektivare sätt, och i större skala, än som tidigare varit möjligt.

Liksom är fallet för många framväxande fenomen som har att göra med digitalisering råder viss förvirring kring vad delningsekonomi kan komma att innebära. De förändrade förutsättningarna väcker en rad frågor. Vilka uttryck tar sig utbytena? Är det något bra? För vem? Vilka samhällsvärden främjas och vilka står på spel?Skattemässigt, arbetsrättsligt, konsumenträttsligt, demokratiskt och ur ett konkurrensperspektiv finns det många stenar att vända på.

Det är sant att många av våra bärande institutioner, som konsument- och konkurrenslagstiftning, skattesystem, arbetsmarknadsreglering, försäkringslösningar och integritetssystem – idag inte är anpassade efter de digitala plattformar som växer fram. Det finns exempel på företag som utnyttjar de regleringsmässiga gråzoner som uppkommer för att slippa undan befintliga regleringar kring exempelvis arbetsgivaransvar och skatter. Det finns också många etablerade verksamheter som nyttjar den stora uppmärksamheten kring delningsekonomin, kanske inte alltid på ett sätt som upplevs som legitimt, för att attrahera intresse från massmedia och investerare.

Andra kontroverser handlar om att etablerade branscher utmanas. De sker genom att innovativa affärsmodeller gör det mer attraktivt och intressant för människor att ha utbyten via delningsplattformar än att använda etablerade lösningar. En tredje typ av kontroverser handlar om att stora plattformar får en allt mer monopolistisk ställning.

Sammantaget gör den snabba utvecklingen det angeläget att närmare undersöka och diskutera vilka målsättningar och intressen som gynnas respektive missgynnas, till exempel i utvecklingen av nya affärsmodeller och i anpassning och utveckling av regleringar. Dessa frågor är viktiga både nu omedelbart och på sikt. Därför uppmanar vi i rådslaget fler att engagera sig i debatten om delningsekonomins utveckling. Att mycket ännu är oklart betyder ju samtidigt att mycket ännu är formbart!

Rådslaget har arbetat under ledning av Susanna Alexius, forskare och lärare i företagsekonomi på Score vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Universitet.

Övriga deltagare har varit:
Johanna Gillberg, Affärsutvecklare på Folksam.
Lotta Björklund Larsen, Docent i socialantropologi och biträdande lektor vid Linköpings universitet.
Eva Eiderström, Chef avdelningen Handla Miljövänligt hos Naturskyddsföreningen.
Jens Henriksson, Internationell sekreterare på Sveriges Konsumenter.
Max Källman, Master i sociologi från Göteborgs universitet.
Åsa Minoz, Driver företaget ModigMinoz som arbeta med innovation för ett hållbart samhälle.


Susanna Alexius rådgivare Digital Utmanings femte rådslag och Daniel Mathisen, journalist kommenterar det femte rådslagets arbete och rapport ‘Fler behöver bry sig om delningsekonomin!: