IT&Telekom­företagens prioriteringar av uppdragen i regeringens bredbandsstrategi

IT&Telekomföretagen har fått en förfrågan från statssekreterare Alf Karlsson att inkomma med vår syn på prioriteringar utifrån regeringens bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”. IT&Telekomföretagen har i flera sammanhang berömt regeringens bredbandsstrategi för att den är tydlig och konkret, omfattar alla i Sverige, är teknikneutral, och innehåller konkreta mätbara mål och ett mobilitetsmål.

IT&Telekomföretagen välkomnar också att regeringen i strategin tydligt betonar det avgörande i att privata investeringar inte förhindras och trängs ut, utan att marknadens aktörer fortsätter sina investeringar och ges incitament och förutsättningar för det. Att utgångspunkten är marknadsdriven utbyggnad och att finansieringen av den digitala infrastrukturen i första hand ska komma från marknadens aktörer är i sig inget nytt, men vikten av att regeringen bidrar till att skapa bättre förutsättningar för marknadens aktörer att investera ökar ytterligare i och med den mer ambitiösa målsättning som nu satts. Vi ser att regeringen i allt högre grad behöver bidra till att undanröja eventuella hinder för våra medlemmars möjligheter att investera.

Av de aktiviteter som regeringen aviserar i bredbandsstrategin ser IT&Telekomföretagen följande två som mest prioriterade att genomföra i första hand:

 1. Uppdrag om styrning av stadsnät och tillhandahållande av bredband (s. 19)

  Sund konkurrens är det effektivaste verktyget för att skapa tjänster och produkter i framkant till låga konsumentpriser. I de allra flesta kommuner fungerar detta – det finns många exempel på mycket god samverkan mellan kommuner och privata aktörer – men det finns också kommuner där konkurrensen inte är sund vilket IT&Telekomföretagen i flera sammanhang har redogjort för.

  De kommunala stadsnäten har spelat och spelar en viktig roll på bredbandsmarknaden. Ett kommunalt stadsnät kan bidra till ökad konkurrens i en kommun, och därigenom driva på investeringsviljan hos privata aktörer. Det viktiga är dock att denna konkurrens sker på lika villkor – det vill säga att konkurrensen är sund – vilket inte alltid är fallet. I flera kommuner blandar kommunen samman sina roller som myndighetsutövare, fastighetsägare och innehavare av monopolinfrastruktur och gynnar det kommunalt ägda stadsnätet före privata aktörer när det gäller exempelvis tillståndsgivning, samförläggning och tillhandahållande av information. Detta agerande skadar drivkrafterna till konkurrens vilket fördyrar och försenar utbyggnaden av digital infrastruktur. Ytterst drabbar det slutkunderna genom både sämre valfrihet och utbud, och högre priser.

  IT&Telekomföretagen ser därför att genomförande av uppdraget om styrning av stadsnät och tillhandahållande av bredband, beskrivet på sidan 19 i bredbandsstrategin, har hög prioritet.

  Uppdrag om snabbare processer för anläggning av bredband (s. 22)

  Att ta tillvara investeringsviljan hos marknadens aktörer är avgörande för att nå regeringens ambitiösa bredbandsmål. Förutsägbarhet, transparens och tydlighet i offentliga aktörers processer bidrar till att skapa bra förutsättningar för investeringar. Tydliga och snabba tillståndsprocesser är också avgörande för att etableringen av digital infrastruktur, såväl fiberinfrastruktur som mobilmaster, ska kunna genomföras effektivt, både med hänsyn till tid och kostnader. IT&Telekomföretagen ser därför att genomförande av uppdraget om snabbare processer för anläggning av bredband, beskrivet på sidan 22 i bredbandsstrategin, har hög prioritet.

  IT&Telekomföretagen bidrar gärna med sakkunskap, i den mån regeringen ser behov av det, i exempelvis referensgrupper eller motsvarande kopplat till dessa uppdrag.

  Med vänlig hälsning,

  IT&Telekomföretagen inom Almega