Brev till Statsrådet Morgan Johansson angående privatkopierings­ersättningen

IT&Telekomföretagen och Elektronikbranschen har tagit del av statsrådets svar på Lotta Finstorps skriftliga fråga angående privatkopieringsavgiften. Där hänvisas till pågående översyn av det upphovsrättsliga regelverket på EU-nivå och att det arbetet inte bör föregripas.

Vi befarar tyvärr att det är en missuppfattning att EU-översynen påverkar utformandet av privatkopieringsavgiften. EU-kommissionen har nämligen i intressentdialog uttalat att det inte kommer några initiativ kring privatkopiering. Detta eftersom bland annat Tyskland och Frankrike inte önskar det. Konkret har inget skett sedan Vittorino-rapporten 2013. I de förslag som kom från EU-kommissionen under 2016 berördes privatkopiering endast perifert. Flera medlemsländer har dessutom – oaktat EU-översynen – på senare år genomfört mer eller mindre radikala förändringar av sina system för privatkopiering. Detta är också helt logiskt givet de märkliga konsekvenser som ett föråldrat system kan få för både konsumenter och näringsliv. Det internationella perspektivet utvecklas i bifogade bilaga.

Det finns enligt vår mening inga skäl att fördröja en översyn:

Den svenska lagen är inte i överensstämmelse med EU-rätten och kommer under alla omständigheter att behöva ändras. Ersättningen baseras på minnesstorlek när EU-domstolen slagit fast att det är upphovsrättshavarens skada som ska ersättas. Den saknar bestämmelser om återbetalning och ersättningssystemet är helt utan statlig kontroll eller medverkan.

Privatkopiering har i princip upphört, vilket innebär att konsumenterna tvingas betala dubbelt. Samtidigt som konsumenterna har skiftat till strömmade digitala tjänster som uppenbarligen inte ska omfattas av privatkopieringsavgiften, kan den insamlade avgiften paradoxalt nog slå rekord. Detta eftersom ersättningen är kopplad till minneskapaciteten.

Sveriges konsumenter, företag och även kulturskapare är i omedelbart behov av ett nytt system för privatkopiering som är rättvist och rättssäkert. En modern och uppdaterad lagstiftning skulle bidra till att Sverige även på sikt bättre kan utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Har regeringskansliet tillgång till annan information om EUs översyn än den vi redogjort för? Eftersom du instämmer i behovet av en översyn, skulle vi uppskatta ett möte med företrädare för justitiedepartementet för att utröna om en svensk översyn behöver invänta EU-kommissionens arbete.

Anne-Marie Fransson, förbundsdireltör IT&Telekomföregagen
Klas Elm, VD Elektronikbranschen