Brev till Utbildningsdepartementet angående nationell strategi för skolväsendets digitalisering

Till Utbildningsminister Gustav Fridolin och Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström på Utbildningsdepartementet: Förfrågan om möte för att säkerställa genomförande av nationell strategi för skolväsendets digitalisering. Vi, företrädare för leverantörer inom svenska digitala näringar, önskar ett möte med statsråden för att säkerställa ett snabbt genomförande av det av Skolverket framtagna förslaget till strategi för skolväsendets digitalisering. Vi vill med detta möte förtydliga näringslivets behov av ett tydligt ledarskap på alla nivåer i skolväsendet i denna fråga, och vi vill gärna bidra med konstruktiva förslag.

IT- och telekomsektorn, både genom branschorganisationen IT&Telekomföretagen och via enskilda bolag, har under lång tid drivit betydelsen av att en genomgripande digitalisering av den svenska skolan genomförs, så att den uppnår en digital mognadsnivå som minst motsvarar ett genomsnitt av övriga samhällssektorer. Det handlar om i lika delar att aktörerna i sektorn vill vara effektiva affärspartners till skolan som att aktörerna är i starkt behov av framtida medarbetare – dagens skolelever – som har hög digital kompetens.

Som företrädare för de digitala näringarna har vi under många år lyft fram att en effektiv digitalisering endast i mindre grad handlar tillgång till utrustning, utan mer om att utveckla metoder och arbetssätt. Vi har också framhållit att det inte bara handlar om att höja lärares digitala kompetens, utan att digitaliseringen måste ske på alla nivåer i skolväsendet.

I en skrivelse till Skolverket den 21 december 2015 (jfr bilaga 1), lyfte vi fram, som underlag till Skolverkets uppdrag att ta fram en strategi, följande prioriteringsordning för skolans digitalisering:

  1. Ett digitalt rektorlyft, innebärande bl.a. att IT-didaktisk kompetens blir en obligatorisk del i den statliga rektorsutbildningen och att ett digitalt rektorslyft för verksamma rektorer genomförs inom en treårsperiod.
  2. Satsningar på lärares kompetens, bl.a. genom fortbildningsinsatser kring aktuella digitala verktyg och digitala arbetssätt under en treårsperiod och genom att lärarutbildningarna införlivar användningen av digitala verktyg och arbetssätt som obligatoriska delar av utbildningen.
  3. Satsningar på elevers digitala kompetens, bl.a. i följande delar: säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik, grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik samt grundläggande kunskaper i programmering.

Den första och mest prioriterade punkten, om ledarskapet, betonade vi särskilt i en debattartikel i Dagens Samhälle den 17 juni 2016, ”Rektorerna måste leda digitaliseringsarbetet”.

Skolverket har nu presenterat ett paket av strategiförslag som vi anser lovande. Det är dock med både oro och besvikelse vi noterat frånvaron kring ytterligare initiativ från regeringen kopplade till strategiförslagen: Förslagen har inte skickats på remiss, skolans digitalisering omnämndes inte i regeringsförklaringen och i budgetpropositionen anges endast att ”regeringen arbetar … med att ta fram it-strategier” utan att några konkreta förslag anges, eller att några särskilda medel avsätts kopplade till Skolverkets förslag.

Sverige ligger dessvärre i strykklass internationellt när det gäller skolans digitalisering. Både våra nordiska grannländer och de ledande länderna inom EU har både beslutat om övergripande strategier och börjat genomföra konkreta insatser, som att baka in programmering och andra former av digital kunskap i undervisningen.

I den kraftiga digitaliseringsvåg som Sverige befinner sig har vi inte råd att ha ett skolväsende som sitter fast i 1900-talets arbetssätt.

Vi bjöd in företrädare för Utbildningsdepartementet till ett samtal om skolans digitalisering med IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd den 13 maj 2016, men vi fick aldrig något svar. Vi hoppas nu på bättre gehör i denna för allas vår framtid kritiska fråga.

Med vänlig hälsning,

Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen

Johan Rittner, VD IBM Sverige

Per Johanson, VD Tieto Sverige

Carl-Johan Hultenheim, VD Atea Sverige

Joacim Damgard, VD Microsoft Sverige

Leyla Schreiber, VD One Agency

Lars Kry, VD Sigma IT Consulting

Carl-Johan Hamilton, vVD Ants samt ordförande IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd