Brev till Finansdepartementet angående ökade offentliga kostnader av föreslagen kemikalieskatt

Till statssekreterare Ulf Holm Finansdepartementet: Förfrågan om möte för att diskutera ökade offentliga kostnader av föreslagen kemikalieskatt. Vi representerar leverantörer inom IT-, telekom- och vitvarusektorerna och vi skriver till dig med anledning av den i budgetpropositionen föreslagna punktskatten på elektronisk utrustning och vitvaror. Syftet med skatten är att styra bort från användningen av miljöskadliga flamskyddsmedel i dessa produkter.

 

Vi välkomnar insatser som syftar till att fasa ut farliga ämnen. En lång rad aktörer, inte bara från näringslivet, har emellertid riktat skarp kritik mot förslaget såsom det har utformats. En allvarlig kritik, som bl.a. TCO Development framför, är att skatten inte alls får den miljöstyrande effekt den är tänkta att ha. Väl undersökta ämnen beskattas medan dokumenterat olämpliga ämnen, t.ex. misstänkt cancerframkallande, blir obeskattade.  En annan kritik är att skatten kommer leda till ökad handel direkt från utlandet, då skatten endast belastar leveranser som sker inom landet.

En troligen helt förbisedd effekt dock, som vi vill göra Finansdepartementet särskilt uppmärksamt på, är de fördyringar för offentlig sektor som den föreslagna kemikalieskatten innebär. Något undantag för offentliga köpare görs nämligen inte i förslaget. Hur mycket mer som stat och kommun får betala är oklart, då varken utredningen i sin konsekvensbeskrivning eller regeringen i budgetpropositionen gjort någon kostnadsanalys.

Utifrån de leveransuppgifter vi har från både IT- och vitvarusektor landar vi i en total extrakostnad för stat och kommun på minst 470 miljoner kr, exklusive moms, per år under den närmaste femårsperioden. I detta ingår inköp av datorer på ca 300 miljoner kr samt vitvaror och professionell köks- och tvättutrustning för 170 miljoner kr. Kostnadsposter som inte ingår i beräkningen men som tillkommer gäller offentliga kunders inköp av mobiltelefoner, TV-apparater samt radio- och ljudanläggningar.

Kostnadsuppskattningarna ovan är ungefärliga, med ett undantag, nämligen skolan. Detta område är av särskilt intresse då Skolverket överlämnat ett förslag till regeringen om att alla skolor senast år 2022 ska vara komplett utrustade med digital utrustning i olika former. Totalt cirka 500 000 digitala enheter (datorer och läsplattor) beräknas levereras per år. En beräkning av skattens effekt landar i en nota på ca 170 miljoner kronor exkl. moms per år för hela skolväsendet inklusive fristående skolor, eller ca 140 miljoner i extra skatt för kommunala skolor.

För IT-, telekom- och vitvarubolagen som leverantörer till offentliga sektorn, med avtal som sträcker sig över många år, är det naturligtvis avgörande att veta hur de offentliga kunderna budgetmässigt kommer att hantera de fördyringar som blir följden av skatten. Mer specifikt skulle vi vilja träffa dig för att diskutera följande:

  • Hur kommer de kostnadsökningarna att hanteras när regleringsbreven till de statliga myndigheterna utformas?
  • Planeras någon återföring av de intäkter staten får in genom skatten till den kommunala sektorn?

Lämpliga datum för möten för vår del är den 25 och 28 oktober.

Med vänlig hälsning,
Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
Catherine Karagianni, Ordförande i IT&Telekomföretagens Hållbarhetsråd
Matts Spångberg, VD Elektriska Hushållsapparat Leverantörer

Mer information finns på www.kemikalieskatten.se