Brev till GD Kemikalieinspektionen angående skatteförslaget på kemikalier i vissa konsumentvaror

Till: Nina Cromnier, GD Kemikalieinspektionen. Uppmaning till Kemikalieinspektionen att medverka till att finansdepartementet återremitterar skatteförslaget på kemikalier i vissa konsumentvaror.

 

Först ett stort tack för att du deltog vid vår rundabordsdiskussion i Almedalen.

Som framgick under mötet är vi djupt oroade över det liggande förslaget som helt kommer att för-fela sitt påstådda syfte, dvs. att vara ett incitament för tillverkare att övergå till säkrare kemikaliealternativ.

Tyvärr kommer skatten även att misslyckas med att generera de antagna 2.1 miljarderna/år till statskassan. Man har inte tagit i beaktande att den offentliga sektorn får betydande ökade kostnader för inköp av vitvaror och IT-utrustning till bland annat skolor och sjukhus. Utöver det har man underskattat hur stor del av handeln som kommer flytta till nätet. Och inköpen från utlandet av privatpersoner kommer att öka (vilket är undantaget från skatteförslaget och därmed inte genererar någon skatteinkomst).

Skatteförslagets omfattande kvalitetsbrister framgår av bilaga 1.

Av följande skäl kommer skatten inte att få avsedd miljöeffekt:

1. Skatten är felaktigt baserad på respektive flamskyddsmedels tekniska egenskaper, dvs. additivt eller reaktivt tillsatt flamskyddsmedel. Detta är inte relevant ur miljö- och hälsoperspektiv. I kemisk lagstiftning, miljömärkning och offentlig upphandling regleras substanser baserat på respektive ämnes inneboende hälso- och miljöegenskaper, inte hur ämnena är tillsatta till produkten. Förslaget kan leda till s.k. falsk substitution, dvs. ämnen med dokumenterat cancerframkallande och/eller hormonstörande egenskaper får maximal skatterabatt. För exempel, se bilaga 2. Vi har även identifierat ett antal ämnen med dokumenterat goda egenskaper som drabbas av 100 % skatt, se bilaga 2 för exempel.

2. El- och elektronikprodukter tillverkas idag för en global marknad. Det är högst osannolikt att företag kommer att ställa om sin produktion pga. denna skatt i Sverige, speciellt då det inte anges vilka egenskaper ett ämne skall ha för att inte beskattas. Det innebär att konsumenter och offentlig sektor i Sverige kommer få en merkostnad, och produkterna kommer fortsätta ha samma kemikalieinnehåll som de produkter som tillverkas för EUs marknad.

3. I bilaga 2 finns ett antal fosforbaserade flamskyddsmedel som är dokumenterat bra alternativ till brom- och klorbaserade flamskyddsmedel. Tyvärr beskattas även fosforbaserade flamskyddsmedel.

4. Produkter som beställs av konsumenter från andra länder är undantagna från skatten. Redan idag utgör internet-handeln ca 25 % för dessa produkter och detta ökar för varje år. Denna skatt kommer göra det än mer fördelaktigt att beställa produkter på internet från utlandet. Dessa produkter kommer inte att beskattas och de kommer innehålla samtliga flamskyddsmedel som är tillåtna på EUs inre marknad.

Vi vädjar därför till dig att reagera mot förslaget, om möjligt stoppa det, därefter inbjuda industrins representanter till dialog där vi är beredda att konstruktivt bidra till ett skatteförslag som belönar proaktiva företag och beskattar produkter innehållande dokumenterat olämpliga ämnen, och inte inför incitament att kringgå skatten genom att köpa in produkter från utlandet. Vi är även redo att samarbeta för att förbjuda problematiska kemikalier på EU nivå.

Ett konstruktivt förslag för ändringar av skatten (bilaga) har leveretarts till de politiskt sakkunniga på finansdepartementet, men tyvärr inte lett till någon dialog.

Vi anser det problematiskt att utredaren inte följt regeringens direktiv för utredningen på flera punkter utan självmant valt att göra förslaget mer omfattande.

Under de drygt 3 år som utredaren arbetat med förslaget så har industrin och berörda företag fått träffa utredaren vid ett enda tillfälle. Upprepade förfrågningar har konsekvent avvisats. Avsaknaden av konsultation med experter och berörda företag kan delvis förklara varför flera allvarliga problem kvarstår.

Stockholm 2016-08-25

Klas Elm, vd Elektronikbranschen
Matts Spångberg, vd EHL
Karin Johansson, vd Svensk Handel, Stockholm
Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen