Rapport: Kommuner hindrar fri konkurrens

Ska Sverige klara de högt ställda bredbandsmålen krävs att många aktörer investerar, samverkar och konkurrerar. Svenska kommuners agerande är i sammanhanget helt avgörande. Denna rapport beskriver och ger ett flertal exempel på den oroande utveckling IT&Telekomföretagen ser där kommun efter kommun, genom ett agerande som både hämmar utbyggnaden och sätter konkurrensen ur spel, har börjat sätta käppar i hjulet för bredbandsutbyggnaden.

Att alla i Sverige har möjlighet att vara delaktiga i det uppkopplade samhälle som nu växer fram genom en bra digital uppkoppling, är en prioriterad fråga för vår regering vilket tydligt är uttryckt bland annat i de mål som satts i Bredbandsstrategi för Sverige. 

För att utbyggnaden ska kunna genomföras i alla delar av landet krävs att Sveriges kommuner har kommunala bredbandsstrategier och främjar effektiv konkurrens. I många av Sveriges kommuner finns detta, och samarbetet mellan de privata aktörerna och kommunerna fungerar utmärkt. Dessvärre är detta inte en heltäckande beskrivning av Sveriges kommuners agerande kring bredbandsutbyggnaden.

Ett flertal av våra medlemsföretag vittnar om fall efter fall där konstruktiva samarbeten avböjs, handläggningsprocesser förhalas, markavtal förvägras och externa investeringar i kommunen avböjs. Vi menar att dessa kommuners agerande, och det faktum att det i dessa kommuner inte råder en sund konkurrens, går emot kommunernas uppdrag och dessutom är opåkallat: idag saknas varken kapital eller vilja att bygga ut infrastrukturen från marknadsaktörernas håll.

En sund konkurrenssituation i alla kommuner skulle innebära att de investeringar som görs i digital infrastruktur skulle räcka till fler och locka fler aktörer att investera ytterligare. Osund konkurrens i en kommun riskerar istället att drabba kommunens medborgare genom en mer begränsad utbyggnad av ny infrastruktur, mindre valfrihet och högre priser.

Mot bakgrund av detta har IT&Telekomföretagen:

– föreslagit Landsbygdskommittén att ge relevant myndighet, t.ex. PTS, i uppdrag att säkerställa att kommuner tillämpar konkurrensneutrala villkor mellan det kommunalt ägda stadsnätet och privata aktörer. Arbetet inleds lämpligen med en kartläggning kring hur situationen ser ut vad avser konkurrensneutralitet mellan kommunala stadsnät och privata aktörer i Sveriges samtliga kommuner.

– anmält Hässleholms kommun till Konkurrensverket, eftersom Hässleholms kommuns agerande har principiell betydelse och riskerar att, om det inte stoppas, sprida sig till andra kommuner. Genom att hädanefter vägra markavtal och grävtillstånd för nedläggning av fiber i kommunen pga att kommunen vill skydda den egna fibersatsningen utestänger Hässleholms kommun helt konkurrens från andra aktörer.