Klagomål till Konkurrensverket: Hässleholms kommuns vägran att ingå markavtal och ge tillstånd för nedläggning av fiber

Genom att hädanefter vägra markavtal och grävtillstånd för nedläggning av fiber i kommunen pga att kommunen vill skydda den egna fibersatsningen utestänger Hässleholms kommun helt konkurrens från andra aktörer. IT&Telekomföretagen har anmält Hässleholms kommun till Konkurrensverket, eftersom Hässleholms kommuns agerande har principiell betydelse och riskerar att, om det inte stoppas, sprida sig till andra kommuner.

Inledning

(Som ombud för) IT&Telekomföretagen inkommer vi härmed med följande klagomål rörande Hässleholms kommuns beslut att inte ingå markavtal med, eller meddela grävtillstånd till, aktörer som är aktiva på den nätinfrastrukturmarknad för svart fiber och anslutning av brukare som kommunen själv är aktiv på. Skälet till förfarandet är att kommunen vill freda den egna verksamheten från konkurrens i syfte att säkerställa den egna ekonomiska planen.

Förfarandet resulterar i en total utestängning av privata aktörer som önskar etablera fiberverksamhet i Hässleholms kommun, bland annat aktörer som avser att anlägga ett öppet, neutralt och heltäckande fibernät i kommunen och har avtal och intresseanmälningar från kunder.

Förfarandet är ett tydligt avsteg från den syn som präglar regeringens bredbandsstrategi och Konkurrensverkets, PTS och SKL:s gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. Här är istället utgångspunkterna bevarandet av en fri konkurrens, att kommuner bidrar med markavtal och grävtillstånd och inte etablerar egna fibernät såvida inte detta är berättigat pga. att allmänna intressen inte kan tillgodoses av marknadens aktörer.

Såvitt känt är detta första gången en kommun fattar ett principiellt beslut att vägra markavtal och grävtillstånd i syfte att skydda den egna verksamheten från konkurrens. Agerandet har väckt stort intresse i media.

IT&Telekomföretagens medlemmar upplever även en tämligen omfattande problematik i olika kommuner när det gäller erhållande av markavtal och grävtillstånd inom skälig tid och på rimliga villkor och i många fall ges de kommunala stadsnäten bättre villkor än konkurrerande privata aktörer. IT&Telekomföretagen ser därför en påtaglig risk för att andra kommuner tar efter Hässleholms kommuns agerande och att det därför är angeläget att Konkurrensverket öppnar ett tillsynsärende för att utreda och vidta tydliga åtgärder mot Hässleholms kommun.