Film: IT&Telekom­företagen presenterar Digital Utmaning

Nu startar IT&Telekomföretagen en tankesmedja med uppdrag att på allvar lyfta upp de frågor, möjligheter och utmaningar som digitaliseringen för med sig. Tankesmedjan, som kommer att gå under namnet ”Digital Utmaning”, ska arbeta oberoende av förbundet, vara partipolitiskt fristående och engagera ett större antal experter, debattörer och opinionsbildare. Arbetet leds av en styrgrupp med Lars Ilshammar som ordförande.

almamf_jpg_svv– Digitaliseringen är på väg att i grunden förändra vårt samhälle i minst lika stor utsträckning som ångkraften en gång gjorde. Digitaliseringen är inte en IT-fråga, utan en fråga som berör de flesta samhällsområden. Men präglar detta den politiska debatten? Förbereder vi oss som samhälle för digitaliseringens följdverkningar? Vi tycker inte det och därför tar vi nu detta initiativ, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

– Trots att vi redan lever i ett digitalt samhälle har digitaliseringen i regel setts som en kortsiktig quick fix på diverse akuta samhällsproblem, medan de långsiktiga och ofta svårförutsägbara och komplexa effekterna hamnat utanför debatten. Det finns därför ett stort behov av en tankesmedja som förmår se längre och vågar erkänna såväl möjligheter som problem som digitaliseringen för med sig på olika samhällsområden, säger Lars Ilshammar.

Arbetet inom tankesmedjan kommer att ske i form av en strukturerad process med en serie arbetsmöten, så kallade rådslag, som vart och ett leds av en person kallad Rådgivare. Ambitionen är att genomföra tre rådslag, på tre olika teman, per år.

Det första rådslaget kommer att ta sig an en fråga som just nu är livligt debatterad – frågan om digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.

LarsIlshammar– Fysiska varor blir till digitala tjänster, digitala plattformar leder till att mellanhänder slopas, och automatisering och robotisering effektiviserar traditionell industri. Självklart påverkar allt detta arbetsmarknaden. Exakt hur är det idag ingen som har facit till men en sak står klar; den kommer inte fortsätta att se ut som den gör idag. Därför är detta ett område som är oerhört angeläget för den nya tankesmedjan att ta sig an, säger ordförande Lars Ilshammar.