Rapport: Klassificering och dokumentation av fiberbaserad infrastruktur

IT&Telekomföretagens rapport, som tagits fram tillsammans med företrädare för branschen, innehåller nya konkreta riktlinjer för hur fibernät ska dokumenteras, i syfte att skapa bättre förutsättningar för alla aktörer att bygga och dokumentera framtidssäkra och robusta fibernät.

Riktlinjerna har tagits fram av IT&Telekomföretagen på uppdrag av Bredbandsforums styrgrupp, mot bakgrund att en arbetsgrupp inom Bredbandsforum identifierat behovet av att kvalitetsklassa, dokumentera och kartlägga fiberbaserad infrastruktur. De större infrastrukturägarna har, enligt egen uppgift, sin infrastruktur väl dokumenterad och har god kännedom om dess sträckningar och tillgänglighet vilket är en förutsättning för att garantera nätens robusthet. Hur dokumentationen av byggda nät ser ut varierar dock och är ofta bristfällig hos mindre aktörer, särskilt när det kommer till accessnät.

Arbetet med att ta fram riktlinjerna har bred förankring i branschen: i projektet har också Skanova, Telenor, IP-Only, TDC, Tele2 och SSNf deltagit. Förhoppningen från branschen är att riktlinjerna ska utgöra minimikrav på dokumentation när myndigheter som PTS och Jordbruksverket beviljar statliga bidrag till nätinvesteringar.