Välfärdslabbet: En förstudie om implementering av välfärdsteknologi

Förstudien ”Välfärdslabbet” är resultatet av ett samverkansprojekt mellan SKL och IT&Telekomföretagen under våren 2014. Uppdraget har varit att skapa förutsättningar för ett större projekt genom involvering av intressenter, behovsanalys i kommuner, landsting och leverantörsföretag, samt förslag till aktiviteter och resurser. Projektet är delfinansierat av Vinnova.

Fler och bättre välfärdstjänster till medborgarna på kortare tid 

Det yttersta syftet är att tydligt bidra till att Sverige på bästa sätt ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter i lösningar som möter välfärdens utmaningar för kommuner och landstings verksamhetsområden. I praktiken innebär det en verksamhet som ska göra vägen kortare, ifrån innovationer till implementering i samhället.

Förslag och rekommendationer

Förstudien konstaterar att det finns väl dokumenterade och uppenbara behov i kommuner och landsting avseende implementering av välfärdsteknologi. Det finns stora möjligheter att påverka situationen i en positiv utveckling. Ett stort antal kommuner vill arbeta vidare med välfärdsteknologi, men söker vägledning och stöd. För att minska tiden för implementering av välfärdsteknologi behövs kunskap såväl som praktiska verktyg. Det behövs tydliga regelverk, guidelines och strukturer som gör det lätt att implementera välfärdsteknologi i kommuner och landsting.

Det kräver dels en rådgivande verksamhet och dels en inspirationsverksamhet som underlättar mötet mellan välfärdsteknologi och dess användning. I korthet behövs det en samlande kraft för att skapa fart utvecklingen. Förstudien föreslår därför tre övergripande aktiviteter för att möta behoven i kommuner och landsting:

  1. Inspirera om användningen av välfärdsteknologi.
  2. Instruera och vägleda om implementering av välfärdsteknologi och dess konsekvenser för verksamhetsprocesser.
  3. Värdera och skapa förståelse för hur strukturella förutsättningar kan behöva förändras, i form av etik, juridik, användarkompetens, infrastruktur, men också hur kollektivet av kommuner och landsting kan samverka för effektivare upphandlingar.

Förstudien rekommenderar att SKL svarar mot de förväntningar som finns hos kommuner, landsting och leverantörsföretag och skapar verktyg för att inspirera, instruera och värdera. Detta görs genom huvudmannaskap i ett ”välfärdslabb eller välfärdsbyrå” (namnet är tentativt och kommer att ändras) i samverkan med IT&Telekomföretagen, ett tjugotal kommuner och landsting samt personalorganisationer. Detta ”välfärdslabb eller välfärdsbyrå” ska i samverkan med andra aktörer utföra de tre övergripande aktiviteterna inspirera, instruera och vägleda, samt värdera och skapa förståelse.

Nästa steg och möjligheter till finansiering

Nästa steg är att samla ett tjugotal kommuner som vill driva utvecklingen och snabbt implementera välfärdsteknologi. Under hösten 2014 skapas en konstellation för att göra det möjligt. Välfärdslabbet söker inledningsvis en finansiering för de tre första åren. Finansiering söks från offentliga och privata aktörer tillsammans med andra aktörer med intresse för områdets utveckling, däribland personalorganisationer.