Politiska initiativ för välfärd med välfärdsteknologi

IT&Telekomföretagen har tagit fram förslag till mål och konkreta initiativ kopplat till Framtidskommissionens slutrapport ”Svenska framtidsutmaningar”.

I Framtidskommissionens slutrapport ”Svenska framtidsutmaningar” beskrivs ett flertal områden med inriktning på de utmaningar som samhället står inför. Det är en heltäckande redogörelse av de viktiga frågor som politik, näringsliv och individer står inför, på kort och på lång sikt (år 2020 respektive 2050).

Gemensamt för många av frågorna är hur vi ska kunna behålla och vidareutveckla välfärden. Dess kärnområden är vård, omsorg och skola. Men vi menar att det också finns andra relevanta områden som tillhör en god välfärd; främst bland dessa är en effektivt fungerande arbetsmarknad och en god miljö (inkluderande de viktiga klimatfrågorna).

Men kommissionen har inte (och förväntades inte ha) förslag på initiativ för att möta utmaningarna. Det kommer givetvis vara föremål för fler utredningar, initierade av det politiska systemet. Men lika viktigt är att lyfta fram förslag från näringslivet.

IT&Telekomföretagen vill därför ge sitt bidrag genom ett antal konkreta åtgärdsförslag, i syfte att möta kommissionens utpekade framtidsutmaningar. Det finns
nämligen en stor potential som IT och telekom kan bidra med. Vi hoppas att våra åtgärdsförslag kan vara en utgångspunkt för fortsatt diskussion och debatt!

För respektive område lyfter vi fram några av de utmaningar som finns och lämnar,
med en vision för år 2050 som bas, ett antal delmål med horisont år 2020.