Bättre offentliga IT-affärer

IT&Telekomföretagens rapport: Offentlig upphandling och IT-branschen från 2008 visade att det fanns omfattande klagomål på hur den offentliga upphandlingen fungerade. Vi har nu genomfört en ny undersökning för att se om våra medlemmar upplevt någon förbättring. Tyvärr verkar samma kritik kvarstå.

Den offentliga upphandlingen omfattar enligt uppskattningar över 600 miljarder kronor per år. Det är därför av största vikt att dessa pengar används på bästa sätt för såväl köpare som leverantörer. Helt enkelt att det blir ”en bra affär” för båda parter.

IT- och telekombranschen har dock under en längre tid påpekat att det finns stora brister i upphandlingsprocessen. Detta har lett till att allt fler potentiella leverantörer – inte minst små och mellanstora företag – avstår från att lämna anbud, vilket är synnerligen olyckligt. Det leder till en sämre konkurrens, färre alternativ för köparna, färre och mindre affärer för de viktiga SME-företagen och risk för att upphandlaren inte har tillgång till de bästa leverantörerna.

IT&Telekomföretagen har i en tidigare rapport (genomförd under 2008) belyst problemet. I den nu aktuella rapporten har vi frågat medlemsföretagen om deras syn på hur den offentliga upphandlingen har utvecklats. Med bland annat detta som underlag lämnas tio förslag för att åstadkomma förbättringar.

Vi vill betona att vi har den största respekt för det kvalificerade arbete som upphandlare utför. Det handlar om komplexa avvägningar mellan juridiska krav (främst Lagen om offentlig upphandling), affärsmässighet, lyhördhet för alternativ och vad den tekniska utvecklingen kan medföra. Dessutom förväntas hänsyn tas till olika politiska viljor att använda upphandlingsinstrumentet på andra sätt än de rent kommersiellt relevanta. Men vi ser samtidigt mycket allvarligt på att situationen, enligt våra medlemsföretag, snarast försämrats.

Vi hoppas därför att denna rapport ska kunna vara underlag för ett förbättringsarbete både hos upphandlare och hos leverantörer, men också i ett gemensamt arbete för att utveckla upphandlingsprocessen till det bättre.

Anne-Marie Fransson
Förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen inom Almega
Stockholm maj 2013